Protokoll fört vid Mälby-Humledals samfällighetsförenings årsstämma den 11 maj 2024

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna

Personlig kallelse skickades per post den 24 april till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen. 

Mötet fann att årsstämman kallats enligt stadgarna. 

2. Fastställande av röstlängd

Vid mötet närvarade 47 röstberättigade fastigheter, varav 22 fullmakter representerade frånvarande samägare eller icke närvarande enskilda fastighetsägare.

Mötet beslutade fastställa röstlängden. 

3. Val av ordförande för stämman

Mötet beslutade välja Wanja Lundby Wedin till ordförande för stämman.

4. Val av sekreterare för stämman

Mötet beslutade välja Eva Debels till sekreterare för stämman.

5. Val två justerare, tillika rösträknare

Mötet beslutade välja Agnetha Grundtman Ogeheim och Pia Risholm Mothander till justerare, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade fastställa dagordningen. 

7. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Peter Antman redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse. Roine Hangvar redogjorde för revisorernas revisionsberättelse.

Mötet beslutade 

fastställa att årets vinst får disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, samt

lägga förvaltning- och revisionsberättelsen till handlingarna. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

Styrelsen deltog ej i beslutet.

9. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna

  1. Uppdatering av stadgar godkända på föregående årsstämma

Peter Antman redogjorde för styrelsen förslag för att få stadgarna godkända. 

Mötet beslutade 

anta stadgarna med följande ändringar:

§ 1 ordet ”firma” ändras till ”företagsnamn” såsom tidigare begärts

Tillägg enligt följande: § 22 Meddelanden till medlemmarna

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelser till stämman ska om de avser enskildas medlemmars förhållanden eller relation till föreningen, sändas digitalt till den e-postadress som medlemmen har meddelat till styrelsen. Medlem som saknar e-postadress har rätt att efter anmälan till styrelsen erhålla meddelanden postalt. Meddelanden från styrelsen av allmän karaktär får läggas ut på föreningens hemsida, samt

att de uppdaterade stadgarna ska gälla från den dag de godkänts av Lantmäteriet.

  1. Beslut om hur farthinder ska hanteras

Lars Englund redogjorde för styrelsen utredning och förslag om hur väghinder ska hanteras i framtiden.

Mötet beslutade

att beslut om väghinder tas på stämman

att förslag om nya och befintliga hinder kan komma från medlemmar eller sittande styrelse

att ansökan om väghinder (tillägg eller borttagning) sker i form av motion som behandlar av styrelsen, samt

att föreningen står för kostnaden för beslutade väghinder.

10. Ersättning till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslog att det inte heller under det innevarande verksamhetsåret ska utbetalas några arvoden till styrelse och lekmannarevisor. Den auktoriserade revisorn ersätts enligt räkning. Valberedningen ville ändå väcka frågan på mötet om att eventuellt införa arvoden och önskade en vägledande diskussion.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag 

att inga arvoden ska utbetalas till styrelse och lekmannarevisor, samt

att uppdra till styrelsen att i samråd med styrelse och revisor utreda frågan och återkomma till nästa årsmöte med förslag.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Lars-Göran Landerby redogjorde för förslaget.

Mötet beslutade fastställa styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. 

12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen genom Cedric Hanneberg redogjorde för förslaget till styrelse. 

Lars-Göran Landerby (ej omval)

Mötet beslutade välja till styrelseledamöter:

Maria Hallberg, 2 år

Ena-May Handberg, 2 år

Björn Norén, 1 år

Mötet beslutade välja till styrelseordförande:

Peter Antman, 1 år

Mötet beslutade välja till styrelsesuppleanter:

Hanna Hjelmskyl, 1 år

Stefan Fredberg, 1 år

13. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen genom Cedric Hanneberg redogjorde för förslaget till revisorer. 

Mötet beslutade 

välja Roine Hangvar till förtroendevald revisor samt Rådek, auktoriserad revisor

välja Anders Larsson till förtroendevald revisorssuppleant samt Rådek, auktoriserad revisor

14. Frågan om val av valberedning

Mötet beslutade att välja Cedric Hanneberg, Anette Snejbjerg och Markus Hultcrantz till valberedning med Cedric som sammankallande.

15. Övriga frågor

Anders Hending ställde en fråga om andelstalet om fastigheten Östtorp 1:23, kallad ”badplatsen”. En skrivelse har också skickats till den tidigare styrelsen. 

Styrelsen meddelade att de avser att återkomma med svar på skrivelsen samt förbättra informationen till samfällighetens medlemmar.

16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Protokollet kommer att anslås på den gemensamma anslagstavlan och publiceras på webbplatsen senast 2 veckor efter mötets genomförande. 

17. Mötets avslutade

Peter Antman tackade den avgående styrelsen och avslutade mötet.

Vid protokollet: Eva Debels

Mötesordförande: Wanja Lundby Wedin

Justeras:

Agnetha Grundtman Ogeheim

Pia Risholm Mothander