Föreningens stadgar

Samfällighetsföreningen bildades enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Flen. Län: Södermanland.

Nu gällande stadgar antogs av årsmötet 2018. Tills nyligen har stadgarna från 2017 legat upplaga här, men de som gäller är dessa:

En viktig skillnad mellan stadgarna 2017 och 2018 är motionstiden: Motioner till årsstämman måste vara inskickade senast sista februari.

Nya stadgar antogs vid stämman 2023-05-13, men dessa har inte godkänts av Lantmäteriet. Dels finns ett formfel i stadgarna, dels saknades reglering av hur medlemmar ska informeras om annat än årsmöte. Lantmäteriet har pausat ärendet tills en ny stämman kan fatta beslut om ändringar. Dessa kommer läggas fram för årsstämman 2024.