Styrelsens arbete

Styrelsen jobbar för att samfälligheten (Mellösa-Mälby GA:1) ska vara och bli så bra som möjligt i enlighet med föreningens stadgar. Vi träffas med jämna mellanrum i styrelsemöten där arbetet följer en dagordning och dokumenteras i protokoll.
Förutom styrelsens möten arbetar styrelsen löpande med det arbete och underhåll som är aktuellt för stunden. Det kan röra sig om allt från att träffa kontakter och representanter för olika vägarbeten, inhämta uppgifter och information i någon specifik fråga, hantera fakturor och bokföring eller sköta kontakter, information och hemsida osv. Utöver styrelsens medlemmar åtar sig enskilda medlemmar i samfälligheten ibland större eller mindre uppgifter på uppdrag av styrelsen.

Vid arbete som inte direkt berör samfällighetsföreningens uppdrag (det vill säga, själva vägen) vill vi i styrelsen uppmuntra medlemmar att själva bilda arbetsgrupper. Se gärna till att alla med intresse blir delaktiga i beslut och arbete gällande närområdet. Vi förstår att boendemiljön berör och att det ofta kan finnas olika åsikter, men glöm inte att alla längs med vägen också är en del av nämnda närområde och har lika stor rätt till trivsel som du själv. En osjälvisk kompromiss kan ibland vara den bästa vägen framåt, liksom en öppen, konstruktiv och tillåtande dialog!

Välkommen att höra av dig om det är något du funderar på.

 

Arbetsordning för Mälby -Humledals samfällighetsförening för tiden fram till föreningens årsstämma 2024.

 

Föreningens organisationsnummer:
716401-8397

Styrelse:
Johanna Säfström, ordförande
Peter Antman, sekreterare
Lars-Göran Landerby, kassör
Lars Englund, vägansvarig
Linda Sterner, ledamot
Rudi Ogeheim, suppleant
Hanna Hjelmskyl, suppleant

Revisorer:
Roine Hangvar, ordinarie
Anders Larson, suppleant
Björn Bentevik, Rådek, auktoriserad revisor

Firmateckning:
Ordförande Johanna Säfström och kassör Lars-Göran Landerby tecknar firma i förening.

Faktureringsadress:
Mälby-Humledals samfällighetsförening, c/o Johanna Säfström, Östtorp 1, 642 63 Mellösa

Ekonomirutin:
Ordförande attesterar fakturor och vidarebefordrar dessa till kassören som attesterar och betalar.
Kassören följer upp ekonomiskt utfall och rapporterar till styrelsen på styrelsemötet.

Kommunikation:
Styrelsens kommunikation med medlemmarna sker via webbplatsen malbyhumledal.se. Där finns också den information medlemmarna kan behöva, bl a  stadgar och protokoll från stämman. När medlemmarna vill ha kontakt med föreningen sker det lämpligen med ordförande, vars mejladress ligger på hemsidan enligt följande
Johanna Säfström, jannas250@gmail.com


Arbetsområden i styrelsen:

Ordförande, Johanna

 • Leder och samordnar arbetet i styrelsen.
 • Tecknar föreningen firma.
 • Tar emot föreningens post.
 • Kommunicerar med medlemmarna via hemsidan.
 • Ansvarar för myndighetskontakter.
 • Ansvarar för årsstämman.
 • Håller i medlemskontakter.

 Kassör, Lars-Göran *

 • Rapporterar det aktuella ekonomiska läget varje styrelsemöte.
 • Tecknar föreningens firma.
 • Ansvarar för in- och utbetalningar samt löpande bokföring.
 • Ansvarar för att budgetunderlag finns inför årsstämman.
 • Fakturerar vägavgifter m m.
 • Ansvarar för uppdatering av andelstal.
 • Håller kontakt med revisorer.

 Sekreterare, Peter

 • Skickar ut kallelse med dagordning och handlingar till styrelsemöten. Detta sker i samråd med ordföranden.
 • Skriver protokoll och ansvarar för arkivering av dessa.
 • Bistår ordföranden med myndighetskontakter m m.
 • Skickar löpande protokollen till revisorerna.

Vägansvarig, Lars

 • Håller uppsikt över och dokumenterar vägens kvalitet över året.
 • Bedömer vilka åtgärder som behöver utföras vid olika årstider.
 • Beställer grusning, hyvling, dikesslåtter och plogning av entreprenör som styrelsen godkänt.
 • Finns tillgänglig per telefon när medlemmarna har synpunkter på väghållningen.

Ledamot, Linda

 • Deltar aktivt i styrelsemötena.
 • Deltar vid omröstningar i styrelsen

Suppleanter, Hanna och Rudi:

 • Suppleanter kallas till styrelsemöten och deltar aktivt även när de inte är beslutsfattande.
 • Träder in som fullvärdig styrelseledamot när ordinarie ledamot har förhinder.
 • Kan bistå styrelsen med praktiska göromål, t ex med hemsidan och vägfrågor.

 

* Delar av kassörens arbetsuppgifter köps in på konsultbasis, men ansvaret för resultatet ligger kvar på kassören.