Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening

Aktuell information från styrelsen den 17 december.

Den 20 november hölls extrastämma i Mälby Humledals samfällighetsförening. På stämman valdes en ny styrelse bestående av Wanja Lundby-Wedin, Per Rudengren och Jonas Kullgren, ledamöter samt Johanna Säfström och Fredrik Karlsson, suppleanter.

Styrelsen hade ett kort, konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman, där beslut togs om att utse Wanja Lundby-Wedin till ordförande, Per Rudengren till sekreterare och Jonas Kullgren till kassör.

På styrelsemötet den 13 december beslutades att utse Jonas och Per till vägansvariga. Det beslutades även att använda det redan ingångna avtalet som finns med Maskinringen för framför allt vinterväghållningen. För övrigt vägunderhåll kommer vi att söka kontakt med lokala entreprenörer som är delägare i föreningen. Medlemmar som har synpunkter kring väghållningen kan kontakta de vägansvariga direkt via mail eller telefon. Kontaktuppgifter finns nedan.

Vad gäller överklagan till Mark- och miljödomstolen har vi fullföljt det svaromål som påbörjats av den tidigare styrelsen. Även om vi förhåller oss neutrala i frågan om beläggning av vägen, har vi att förhålla oss till föreningsstämmans beslut. Det innebär att vi i svaromålet motsätter oss överklagan, att vi anser att beslutet om beläggning inte står i strid med föreningens ändamål enligt stadgar och anläggningsbeslut. Genom att vi går in med svaromålet kommer frågan att prövas av domstolen. Vi gör bedömningen att frågan om beläggningen av vägen nu lämpligen måste avgöras i sak av domstolen.

Styrelsen har i dagsläget ingen information om när frågan kan komma att avgöras. Men oavsett resultat kommer det att vara ett antal frågor att hantera på den ordinarie årsstämman, vilket innebär att något större arbete inte kommer påbörjas innan dess.

Vi är valda fram till årsstämman och vi ska göra vårt bästa för att tillse att föreningens vägnät hålls i bästa skick. Om ni som medlemmar har synpunkter på vårt arbete eller har idéer om sådant som kan behöva utvecklas får ni inte tveka att höra av er till någon av oss.

Kontaktuppgifter till styrelsens ordinarie ledamöter:

wanja.lw@icloud.com,  070 220 25 51

per@vikmellosa.se,       070 674 91 71

kullgren@telia.com,      070 730 55 90

Vi önskar alla medlemmar i Mälby Humledals samfällighetsförening

             En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar,

Styrelsen

Länstyrelsen utlyser extra föreningstämma 20 november
Angående begäran om extrastämma (se nedan) har nu Länsstyrelsen Sörmland meddelat beslut att, med stöd av 47§ lagen (1973.1150) om förvaltning av samfälligheter, utlysa extra föreningsstämma. 
Länsstyrelsen bedömer att samtliga formella förutsättningar för att utlysa extra föreningstämma i Mälby-Humledals samfällighetsförening föreligger. Begäran ska därför beviljas.” 
Den extra föreningsstämman kommer hållas lördagen 20 november kl 9 i Mellösagården.
Information om fullmakt (och fullmakt för utskrift), röstning, kallelse och dagordning kan du hitta här.

Begäran om extrastämma
Styrelsen har av 26 andelsägare mottagit en begäran om att styrelsen ska utlysa en extrastämma där följande ärenden ska behandlas:
1. Avsättning av nuvarande styrelse, ledamöter och suppleanter
2. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter för tiden fram till nästa ordinera stämma

Angående begäran om extrastämma står i föreningens stadgar 12§: I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL (Lag om förvaltning av samfälligheter)I SFL 47 § står följande:  Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem

Styrelsen har, i rösttal 3-2, tagit beslut om att inte kalla till extrastämma. Därmed går begäran tillbaka till medlemmar att kontakta länstyrelsen för att utlysa extrastämma.

Beslutet om beläggning 22 augusti överklagat hos domstol
En grupp medlemmar har ansökt hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att beslutet vid extrastämman den 22 augusti 2021 om beläggning av Humledalsvägen ska upphävas. Gruppen företräds vid domstolen av Björn Mothander.

Styrelsen har nu anlitat advokat Håkan Weberyd vid Optimus advokatbyrå, för att föra föreningens talan och har tid fram till 24 oktober att svara på stämningen.

Föreningen har så länge fått svar att Mark-och miljödomstolen bedömer att det föreligger skäl för att förordna att beslutet om att ge styrelsen i uppdrag att genomföra beläggning av vägarna inom Mellösa-Mälby ga:1 tillsvidare inte får verkställas. Mark-och miljödomstolen har därmed bifallit kärandenas begäran om inhibition av nu angivna beslut.

Protokoll från extra- och årsstämma 22 augusti 2021
Protokollen från extrastämman och den ordinarie stämman den 22 augusti 2021 blev klara 13 sep. De sitter på anslagstavlan och kan erhållas via info@malbyhumledal.se.

Resultatet från omröstningen vid extrastämma 22 augusti 2021:
Omröstning gjordes utifrån andelsägarnas andelstal genom valsedel med formuleringar kring betydelse av ja respektive nej. Vid en kontrollräkning efter stämman har en röstsedel ogiltigförklarats. Resultatet av omröstningen blev 41,9 andelar ja och 40,9 andelar nej.

Extrastämman har därmed gett styrelsen uppdrag enligt valsedelns ja-alternativet, vilket lyder:
Styrelsen ges uppdraget att genomföra projektet under 2022. Styrelsen ges mandat att utföra projektet enligt beskrivning i “utredning: Vägbeläggning Mälby-Humledalsvägen, Mellösa 2021”. Styrelsen har dock rättigheter att göra rimliga avvikelser om så anses nödvändigt. Kostnaden för den totala investeringen får inte överskrida mer än 10%. Beläggning kan endast ske om beröra myndigheter lämnar godkännande.

Tillsammans för en bra väg!

Om olyckan skulle vara framme med exempelvis nedfallna träd eller extrem halka som gör vägen obrukbar, kontakta vägföreningen på det nya akuttelefonnumret 072-399 45 25

Faktura och informationsutskick via e-post
Ju mer information vi kan skicka via mail desto bättre för föreningen. Dels sparar vi på portokostnader och dels kan alla på ett lättare sätt få aktuell information. Om du vill ha faktura via mail och likaså informationsutskick lämna din e-postadress till ekonomi@malbyhumledal.se

Skicka in fina bilder också. Ser vägen ovanligt tjusig ut? Har du en favoritkurva? Vi vill göra hemsidan ännu trevligare. Skicka dina bästa bilder från vägen till info@malbyhumledal.se. (Inskickad bild innebär godkännande för användning till hemsidan).

Vänligen, kontakta styrelsen i de fall du har större planerade, tillfälliga eller återkommande transporter av tungt gods längs vägarna i området.

Slutligen vill vi uppmana oss alla att köra sakta och försiktigt på vägarna - särskilt i kurvor och backar. På så vis kan vi i stor mån undvika "tvättbrädor", potthål och annan vägförstöring och i förlängningen få den fina, hållbara och prisvärda väg vi alla vill ha. Så klart tänker vi också på att köra lugnt till glädje för alla våra barn, fotgängare, djur och cyklister. Tillsammans för en riktigt bra väg, helt enkelt!

Stort tack för att du hjälper till att hålla vägen och föreningen i topp-trim!

Sök bland våra vanligaste frågor här. Hittar du inte svaret på det du söker går det bra att kontakta styrelsen via epost eller kontaktformuläret som du hittar under fliken ”Kontakt”.

Styrelsen jobbar för att vår samfällighet ska vara och bli så bra som möjligt. Om du har någon fråga du önskar att styrelsen ska behandla går det bra att skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på hemsidan eller via epost.

Här kan du läsa Mälby-Humledals samfällighetsförenings samlade stadgar.