Onsdag 9 september 2020

Styrelse och del av valberedning lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan.

Styrelsen tillträdde sitt uppdrag den 4 juni 2019. Fram till dags datum har 10 innehållsrika och dynamiska styrelsemöten hållits. Då styrelsen tillträde fanns omfattande önskemål från medlemma om diverse projekt och förbättringar, ett akut behov av vägrelaterat underhåll, önskemål om mer öppenhet samt stora brister i administration och hantering av andelstal.

Styrelsen visste redan innan den tillträdde att de ekonomiska resurser som fanns tillgängliga inte skulle vara tillräckliga. Det skulle behövas stora mängder ideellt arbete och tillskott av resurser från styrelsens medlemmar. I detta brev väljer vi att inte beskriva allt som styrelsen åstadkommit. Vi hänvisar till vår informationsfilm här>>

Tre personer har uteblivit från styrelsemöten i stor omfattning och inte engagerat sig styrelsearbete eller samfällighetens verksamhet. Sigyn Norén har deltagit på 1 möte, Tomas Lindman och Per-Olov har deltagit på 3 möten. Dessa tre personer står inte bakom denna skrivelse.

Varför lämnar vi vårt uppdrag?

Vi är mycket stolta och nöjda med vad vi åstadkommit. På punkt efter punkt har vi levererat det som önskats. Detta har varit möjligt tack vare att styrelsen både besitter stora kunskaper och erfarenheter men främst tack vare en stor generositet från en handfull personer, som bidragit med 2500 - 3000 timmars arbete samt maskinella resurser och material mm för minst 200 000 kr.

Fram till att styrelsen tog beslut om att verka för en omröstning om beläggning fanns ett brett stöd för vårt arbete.

 

Tyvärr finns en stark kultur och tradition inom föreningen, där vissa personer anser sig ha rätt att styra föreningen vid sidan om de formella vägar som finns i en samfällighetsförening.

Vid det här laget är det uppenbart för alla att många av de som är motståndare till beläggning inte accepterar att föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att rösta i frågan. Det har utövats ett extremt tryck mot föreningens ordförande, mot styrelsens övriga medlemmar samt mot föreningens medlemmar.

I första hand har syftet varit att förhindra/omöjliggöra en omröstning. I andra hand har man använt sig av en strategi där syftet är att skrämma medlemmar att inte rösta eller att rösta nej för att bibehålla ”god grannsämja”. I tredje hand har man ägnat sig åt att sprida falsk information i sakfrågor samt i syfte att underminera förtroendet för styrelsen.

Nedan följer exempel på vad styrelse och ordförande utsatts för:

  • En ogenomtränglig ridå av lögner och falska påståenden

  • Muntliga hot om att vi bör tänka oss för både en och två gånger, ställa in stämman etc

  • Obehagliga påhälsningar i våra hem

  • 5 st ogrundade anmälningar till Länsstyrelse och kommun

  • Skrivelser med en rad falska påståenden skickas till media och press

  • Anonyma brev till medlemmar med grundlösa påståenden i syfte att underminera förtroendet för styrelsen

  • Ett stort antal missledande och felaktiga riktlinjer/uppgifter har givits av föreningens revisor. Revisorn har drivit en kampanj mot styrelsen sedan hösten 2019.

  • Mobbingliknande skriverier på sociala medier med flera avsiktliga faktafel.

  • Revisionen av föreningens räkenskaper pågick i tre månader. Det var uppenbart att man ville skapa obehag genom att hota med att inte lämna ansvarsfrihet. Styrelsen fick värja sig mot en lång rad grundlösa anklagelser.

 

Vi tog uppdraget för att vi ansåg att behovet i föreningen var stort och för att vi visste att vi kunde bidraga och skapa stora värden för våra medlemmar. Detta arbete var till en början fyllt av glädje. På senare tid har det blivit fullständigt orimligt att bedriva ett framåtriktat arbete då vi istället tvingas lägga en massa tid på att försöka värja oss mot lögner och vilseledande information.

 

Detta arbete är inte konstruktivt. Vi som tog på oss uppdraget att utveckla föreningen har viktigare och mer intressanta saker att göra än att deltaga i denna smutsiga gyttjebrottning. Vi säger därför upp oss med omedelbar verkan.

Detta är ett skolboksexempel på hur en liten grupp medlemmar kan sätta hela den demokratiska processen ur spel. Följden är att du som inte ingår i denna grupp inte får utöva din lagstadgade talan och rösträtt.

 

Vi hoppas att föreningens medlemmar vill gå till botten med vad det får för konsekvenser när några individer pressar bort en kunnig, hårt arbetande och resursstark styrelse. Kommer nästa styrelse upprätthålla samma ambitionsnivå, generositet med tid och resurser eller kommer man att sänka ambitionsnivån eller kanske höja utdebiteringen avsevärt? Kräv utförliga svar av de som efterträder oss.

 

En stolt styrelse och del av valberedningen tackar för sig.
 

Läs gärna viktiga dokument nedan: