Vanliga frågor

Sök bland våra vanligaste frågor här nedan. Hittar du inte svaret på det du söker går det bra att kontakta styrelsen via epost eller formuläret som du hittar under fliken ”Kontakt”.

Vad har Mälby-Humledals samfällighetsförening för organisationsnummer?

Organisationsnummer: 716401-8397.

Hur får jag faktura och informationsutskick via epost?

Ju mer information vi kan skicka via mail desto bättre för föreningen. Dels sparar vi på portokostnader och dels kan alla på ett lättare sätt få aktuell information. Om du vill ha faktura via mail och likaså informationsutskick lämna din epostadress till ekonomi@malbyhumledal-se

Hur hittar jag mitt andelstal?

Ditt andelstal står angivet på din faktura från samfällighetsföreningen. Det går också bra att höra av sig till ekonomi@malbyhumledal.se så hjälper vi dig tillrätta.

Vad är andelstal?

Varje deltagande fastighet och medlem i samfällighetsföreningen skall ha ett s.k. andelstal för utförande och drift. Andelstalet eller talen utgör själva fördelningsgrunden för hur mycket varje medlem i samfällighetsföreningen skall betala i årlig avgift. Andelstalen bestäms vid lantmäteriförättningen. Reglerna om kostnadsfördelningen finns i 15§ AL. Andelstal för utförande skall bestämmas efter vad som är skäligt i förhållande till den nytta en fastighet har av anläggningen. Andelstal för driften skall bestämmas efter vad som är skäligt i förhållande till hur mycket fastigheten nyttjar anläggningen. Vanligast är att man har ett gemensamt andelstal för utförande och drift. Lagen ger också möjlighet till föreskrift om kostnaderna i första hand tas ut genom särskilda avgifter av de som nyttjar anläggningen. Detta beslutas också vid förrättningen där grunderna för uttagande av avgift bestäms.
Här finns en utförligare beskrivning för den som vill fördjupa sig i andelstalens spännande värld

När räknas man som permanentboende?

Enligt Lantmäteriet är man permanentboende på den adress där man är folkbokförd. Eventuella ändringar av andelstal får göras först efter styrelsebeslut. Det kan därför uppstå viss fördröjning vid eventuell förändring.

Hur kan jag påverka samfällighetsföreningens arbete?

Medlemmar i föreningen kan skriva motioner till årsstämman, rekommendera ledamot samt själva kandidera till styrelsen och – såklart – rösta i enlighet med stadgarna. Motion till årsstämma behöver vara styrelsen tillhanda för beredning senast i februari.

Vad behövs för att hålla vägen i gott skick?

Ett normalt år görs följande: När tjälen gått ur vägbanan påför man nytt slitlager där det behövs, sedan hyvlas och saltas vägen. Diken och vägkanter slåttras under juli/augusti. I september påförs nytt slitlager (där det behövs) och ny hyvling sker. Vissa år ser det annorlunda ut beroende på behov och förutsättningar. Exempelvis kan extremt väder kräva andra eller ytterligare åtgärder.
Mellan de ”stora” arbetena utförs löpande underhåll i form av lagning av potthål, plogning/grusning/vattning osv.
Utöver detta tillkommer mindre ofta återkommande arbeten så som lagning av trasiga räcken, dikning, skyltning, röjning osv. Allt arbete med vägen måste förstås göras utifrån behov, men även utifrån föreningens resurser. Ett år då till exempel plogningen blir dyr (pga mycket snö) kanske pengarna inte räcker till vissa andra åtgärder.

Hur fungerar vår samfällighet?

Det är stadgar som styr föreningens arbete (Du hittar stadgarna här). Varje år hålls ett årsmöte då föregående års verksamhet och ekonomi redovisas. Föreningens kassör är ansvarig för bokhållning och sammanställning av ekonomiska rapporter som revideras av revisorer. Under årsmöte väljs en styrelse som får mandat att genomföra samfällighetens arbete under följande år, och en budget som är en riktlinje för styrelsens arbete godkänns. Större beslut eller sådana som avviker från det vanliga vägunderhållet fattas på årsstämman dvs. godkänns eller avslås av medlemmar. Medlemmar har möjlighet att ta upp motioner till årsmötet. Dessa skickas till styrelsen i god tid innan för beredning.

Hör badplatsen till samfällighetsföreningen?

Badplatsen ägs av Flens kommun som också är medlem i samfällighetsföreningen. Enligt stadgar och direktiv sköts inte badplatsen av samfällighetsföreningen utan helt av frivilliga utan inblandning av föreningen.

Har jag rätt att få avdrag för moms som delägare i en vägsamfällighet?

Ja, om fastigheten ingår i en momspliktig verksamhet, exempelvis en lantbruksverksamhet, så får man som ägare dra av så stor del av momsen som motsvarar fastighetens andel i samfälligheten. Om du vill veta hur stor just din del är går det bra att kontakta ekonomi@malbyhumledal.se.