Uppdatering angående stadgeändring

Vid årsmötet i maj 2023 beslutade stämman efter förslag från Björn Mothander och Roine Hangvar att ändra stadgarna enligt deras förslag.

I juni skickade styrelsen in de ändrade stadgarna till Lantmäteriet för registrering som sig bör. Styrelse och Björn Mothander har sedan dessa fört en diskussion med Lantmäteriet om huruvida de nya stadgarna överensstämmer med lagstiftningen. De har klagat på olika saker vid olika tillfällen, men nu har vi tillsammans med Lantmäteriet landat i att de nya stadgarna behöver uppdateras och beslutas av årsmötet i maj 2024. Fram tills dessa har registrerats 2024 gäller de gamla stadgarna (https://www.malbyhumledal.se/foreningens-stadgar/).

Två punkter måste ändras i de nya stadgarna för att bli godkända. 

  1. Vi använder ordet ”firma” i stället för ”företagsnamn” i §1. Detta måste ändras.
  2. Vi har inte såsom det stadgats i Samfällighetslagens § 28 punkt 9 angivít hur andra meddelanden till medlemmar än kallelser till stämma ska ske. Detta måste vi lägga till.

Ändringen av stadgarna är vilande hos Lantmäteriet som väntar på nytt godkännande. Styrelsen har beslutat att inte utlysa extrastämma för att godkänna revideringarna av stadgarna. Vi har ett föreläggande att komma in med en uppdaterad version av stadgarna  till den 17 juni 2024. Således behöver nästa årsstämma hållas senast den 20 maj 2024 (så att protokollet hinner bli giltigt). 

Följande ändringar och tillägg föreslås:

(1) 

§ 1   namn, ”firma” ändras till ”företagsnamn” såsom tidigare begärts.

(2) 

§22 Meddelanden till medlemmarna

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelser till stämma ska om de avser enskilda medlemmars förhållanden eller relation till föreningen, sändas digitalt till den e-postadress som medlemmen har meddelat till styrelsen. Medlem som saknar e-postadress har rätt att efter anmälan till styrelsen erhålla meddelanden postalt. Meddelanden från styrelsen av allmän karaktär får läggas ut på föreningens hemsida.