December 2022

Så här dan före dopparedan vill vi från styrelsen önska alla medlemmar

                     En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi har inte lämnar så mycket information under hösten.  Det beror på att de flesta av oss som valdes på årsstämman var helt nya i styrelsen. Vi har därför ägnat en hel del tid under hösten åt att komma in i styrelsearbetet. Vi har bl a gått en utbildning som anordnats av REV, Riksförbundet för enskilda vägar, och vi har gjort en arbetsordning som gör det tydligt både för oss och er hur vi fördelar arbetet.

När det gäller vägfrågor är Rudi Ogeheim ansvarig. Har ni frågor eller synpunkter om väghållningen ska ni i första hand ringa honom, tel 076 2357684 och i andra hand styrelsens ordförande Johanna Säfström på tel 070 8184579.

På stämman beslutades att föreningen skulle förvärva den f d badplatsen av kommunen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen av några enskilda medlemmar. Styrelsen fick möjlighet att yttra sig över klandertalan och argumenterade för stämmans ställningstagande. För ett par veckor sedan kom beslutet från MMD, vilket innebar att klandertalan bifölls. Styrelsen har haft kontakt med kommunen och informerat om beslutet. Kommunen tycker dock fortfarande att det bästa vore att de boende i Mälby-Humledal äger eller förvaltar tomten, information om hur det ska hanteras kommer vi att återkomma till.

En fråga som vi fått att hantera i slutet av året är Skatteverkets beslut att samfällighetsföreningar är skyldiga att momsregistrerade sig. Skälet till det är en ny tolkning av EU-rätten. Det innebär ingen förändring av medlemmarnas avgift till föreningen, men föreningen måste betala moms på avgiften samtidigt som vi får dra av moms på de varor och tjänster vi köper. I praktiken blir det i flesta fall ett nollsummespel. Skatteverkets nya tolkning har dock överklagats till Skatterättsnämnden av två enskilda föreningar som har stöd av REV. I dagsläget är det få samfälligheter som har registrerar sig, då de avvaktar domen som förväntas komma senast i mars 2023. Vi har en dialog med vår revisor om hur vi ska agera, är det klokt att avvakta och vad innebär det i så fall.

På årsstämman beslutades att en arbetsgrupp skulle hantera de två stadgemotioner som hade lämnats in och komma med ett förslag på reviderade stadgar till årsstämman 2023. Gruppen har utarbetat ett förslag som styrelsen har beslutat att utan ändringar överlämna till stämman för beslut. Förslagen kommer att skickas ut i god tid, så att ni har en chans att lämna in ev synpunkter.

Styrelsen har beslutat att nästa årsstämma ska äga rum lördag en den 13 maj 2023 kl 10. Notera dagen i era kalendrar redan nu, så återkommer vi med mer information om detta i början av året.

Som ni ser har vi ändrat en del på hemsidan. Vi hoppas att ni tycker det är lätt att hitta den information ni vill ha. Om ni saknar information i någon fråga, är ni välkomna att höra av er.