Aktuellt juli 2022

Vi vill från styrelsen börja med att rikta ett tack till alla er som var med på den extra föreningsstämman den 19 juni.  Men också till er som lämnade fullmakt, när ni inte hade möjlighet att närvara. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att en majoritet av medlemmarna är delaktiga när beslut ska fattas, oavsett vad resultatet blir. Den frågan som stod på dagordningen var köpet av fastigheten Östtorp 1:23, det som en gång i tiden var en kommunal badplats. Som ni kan se av protokollet var det en klar majoritet som röstade för förslaget.

Det som har hänt efter stämman är att beslutet  har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Börje Johansson har, som ombud för ägare till ytterligare elva fastigheter, sänt in en önskan om att domstolen ska pröva beslutet med hänvisning till aktuell förrättning, föreningens stadgar och Samfällighetslagen. De skriver att beslutet, med hänvisning till ökade kostnader, är regelvidrigt. De tar särskilt upp frågan om att nuvarande andelstal för fastigheten, som är 4,9, föreslås sänkas. De har ansökt om inhibition, dvs att beslutet inte får verkställas innan domstolen har fattat beslut i ärendet.

Som vi informerade på stämman, kan vi inte vara helt säkra på hur en domstol ser på frågan. Både styrelsen och kommunen har dock fått samma besked från Lantmäteriet, att det är fullt möjligt för en samfällighet att äga en fastighet om den inte ingår i en förvaltning. Tanken vi har är att överlåta förvaltningen till en idéell förening, som är under bildande. Något som diskuterades efter att stämman klubbats av.

Föreningen har från domstolen fått möjlighet att yttra sig över kravet på inhibering. Styrelsen har skickat in ett svar som innebär att föreningen accepterar en inhibering. Det ger oss möjlighet att under den närmaste tiden försöka få till stånd ett möte med några av dem som klandrat beslutet.

När styrelsen diskuterade den uppkomna situationen var det en samstämd uppfattning att vi borde sätta oss ner och samtala om vad skälen är till att en grupp väljer att överklaga ett beslut som en klar majoritet ställt sig bakom. De anför ekonomiska skäl, t ex att ett minskat andelstal kommer att innebära ökade kostnader för medlemmarna. Det kan i och för sig vara ett skäl, men  här föreligger uppenbarligen en missuppfattning. Andelstalet kommer att sänkas oavsett vilken som är ägare till fastigheten. Kommunen har förklarat att de, om de kvarstår som ägare, kommer att begära ett sänkt andelstal med hänvisning till att det inte längre har någon organiserad verksamhet vid fastigheten. Att det bland de klagande finns intresse av att köpa fastigheten kan vara ett annat skäl, men knappast något som de alla har intresse av.

För att reda ut oklarheter och se om det finns en framkomlig väg att enas kring, har styrelsen tagit kontakt med företrädare för de som klandrat beslutet. Vi hoppas att ett möte kan komma till stånd under de närmaste dagarna, då det är vår absoluta övertygelse att det bästa är om det går att hitta en lösning alla kan vara till freds med.

Som ni kan se har vi gjort en del förändringar på hemsidan, hör gärna av er om ni har synpunkter på vilken information som borde finnas här. Ni kan göra det genom att mejla eller ringa till ordförande och kassör. Johannas och Wanja kontaktuppgifter finns på hemsidan. Styrelsen tycker att det är ett mer direkt sätt att kommunicera, istället för att ha en särskild mejladress. Den tidigare mejladressen som var kopplad till hemsidan kommer därför inte att användas i dagsläget.