Äldre inlägg

Välkommen till Mälby-Humledals samfällighetsförening

Protokoll fört vid Mälby Humledals samfällighetsförenings extrastämma den 19 juni 2022

1. Stämmans öppnande

Ordförande Johanna Säfström hälsade alla välkomna och förklarade extrastämman öppnad.

2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna

Personlig kallelse skickades per post den 7 juni till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.
Mötet fann att det kallats enligt stadgarna.

3. Fastställande av röstlängd

Vid mötet var 42 personer närvarande och 15 fullmakter, 57 röstberättigade.
Mötet beslöt fastställa röstlängden.

4. Val av ordförande för stämman

Mötet beslöt välja Karin Andersson till ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

Mötet beslöt välja Eva Debels till sekreterare för stämman.

6. Val två justerare, tillika rösträknare

Mötet beslöt välja Lena Engelmark Embertsén och Fredrik Snejbjerg till justerare, tillika rösträknare.

7. Fastställande av dagordning

Två övriga frågor anmäldes
Mötet beslöt fastställa dagordningen.

8. Beslut avseende övertagande av fastigheten Östtorp 1:23

Wanja Lundby Wedin redogjorde för styrelsens förslag om övertagande av fastigheten Östtorp 1:23.

Styrelsen föreslår stämman besluta

att Mälby-Humledals samfällighetsförening förvärvar fastigheten Östtorp 1:23 av nuvarande ägare Flens kommun till en köpesumma av tjugofemtusen (25 000) kronor,

att godkänna villkoren i avtalet om att hålla fastigheten tillgänglig för allmänheten och klausulen om att je äga rätt att avyttra densamma samt

att uppdra till styrelsen att ändra andelstalet för Östtorp 1:23 i enlighet med de beslut som framgår av förrättningsprotokollet från 2003.

Innan omröstningen beslutade mötet åter fastställa röstlängden med de nya avprickningar som tillkommit, 61 röstberättigade.

På mötet hade yrkats bifall på styrelsens förslag. Ordförande ställde styrelsens förlag mot avslag.

Votering begärdes med röstning utifrån andelstal i samfällighetsföreningen. Voteringen utföll med 38 andelar för att bifalla styrelsens yrkande och 26 andelar att avslå densamma.

Mötet beslöt bifalla styrelsens förslag.

9. Kompletterande val av ledamot till valberedningen

Mötet beslöt välja Karin Zachrisson till ledamot i valberedningen.

10. Övriga frågor

Wanja Lundby Wedin redogjorde för den domstolsprocess avseende beläggning av vägen som ännu inte är avgjord.

Lena Engelmark Embertsén påminde om att Lupiner är invasiva och att det är bra om alla tar ansvar för att rensa vägkanterna från dessa.

En fråga om momsredovisning kom också upp på mötet och styrelsen kommer att skicka den information som krävs till alla som i föreningen har en jordbruksfastighet.

11. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Protokollet kommer att anslås på den gemensamma anslagstavlan och publiceras på webbplatsen.

12 Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:                                                             Mötesordförande:

Eva Debels                                                                     Karin Andersson

Justeras:

Lena Engelmark Embertsén                                           Fredrik Snejbjerg

Information fråårsstämman den 14 maj

Det var en välbesökt stämma, ca 50 personer på plats varav 39 röstberättigade och ytterligare  20 medlemmar hade lämnat  fullmakt. Besluten som fattades togs i enighet eller med stor majoritet utan röstningsförfarande. Årsbokslut och revisionsberättelse godkändes och den avgående styrelsens ledamöter fick ansvarsfrihet. Det valdes en ny styrelse, helt utifrån valberedningens förslag. Den nya styrelsen, som nu har konstituerat sig, har följande sammansättning:

Johanna Säfström, ordförande
Rudi Ogeheim, kassör och vägansvarig
Wanja Lundby-Wedin, sekreterare
Hanna Hjelmskyl, suppleant
Lars-Göran Landerby, suppleant

Till förtroendevalda revisorer valdes Roine Hangvar, ordinarie och Anders Larson, suppleant.

Cedric Hanneberg och Anette Snejbjerg fortsätter som valberedare, men det behövs en till. Ingen på mötet var redo att träda in, men vi i styrelsen hoppas på att någon medlem kan tänka sig att ta på sig det ansvaret.

Den punkt som föranledde längst diskussion på stämman var frågan om föreningens övertagande av kommunens tidigare badplats, Östtorp 1:23. Kommunen ska sälja den och vår förening har fått förfrågan om vi vill köpa fastigheten för 25 000 kr. Enligt kommunens kontakter med Lantmäteriet finns det inget hinder för en samfällighet att äga en fastighet. Det restes dock en hel del frågor kring om det verkligen var möjligt inom ramen för nuvarande förrättning och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få för samfällighetens medlemmar. Beslutet blev att återremittera frågan till styrelsen för ytterligare beredning. Frågan kommer att tas upp till beslut på en extra stämma den 19 juni kl 10.

Styrelsen rapporterade också att de ansåg att frågan om extra utdebitering vid ökad vägslitage, som diskuterats på föregående årsstämma, inte skulle tas upp till prövning. Något som godkändes av stämman.

Styrelsen har diskuterat hur kontakterna mellan medlemmar och styrelse ska gå till. Idag finns en särskild mailadress, men tills vidare tycker vi att det är enklare med direktkontakt per telefon eller mail till ordförande eller sekreterare enligt följande:

Johanna Säfström, mejl: jannas250@gmail.com, telefon: 070 8184579

Wanja Lundby-Wedin, mejl: wanja.lw@icloud.com, telefon: 070 2202551


Välkomna till årsstämman på lördag kl 10!

Ja, nu är det bara några få dagar kvar tills vi ses på årsstämman i Mellösagården. Vi ska bl a behandla bokslutet för 2021 och vi ska välja ny styrelse. Underlag till de punkterna fanns med i utskicket med kallelsen. Övriga punkter som ska behandlas framgår av dagordningen, men jag vill kommentera några av dem här.

– Motioner. Det har inkommit två motioner ang förändringar av stadgarna. De är delvis samstämmiga, men det finns också en del förslag som skiljer sig åt. Styrelsen har bedömt att det bästa är att tillsätta en arbetsgrupp som fram till nästa stämma får till uppdrag att utarbeta ett heltäckande stadgeförslag, baserat på motionerna. Motionerna och styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på stämman.

–  Badplatsen på Humledalsvägen. Kommunen vill sälja fastigheten Östtorp 1:23 till föreningen. Styrelsen har ställt sig positiv till det, då vi har förstått att det finns ett stort intresse för att det även fortsättningsvis ska finnas en badplats kvar. Den överenskommelse vi har med  kommunen förutsätter att stämman bifaller förslaget. 

– Förslag till budget för 2022. Förslag till budget kommer att presenteras på stämman, den bygger på oförändrad avgift. Då vi som nu utgör styrelse endast har varit verksamma mindre än halva året och inte har några förslag på särskilda investeringar, har vi bedömt att en oförändrad avgift kommer att täcka utgifterna. – En aktuell debiteringslängd kommer också att finnas tillgänglig på stämman.

Slutligen vill jag be att komma i god tid, då registreringen brukar ta en stund. Dessutom serverar  vi på kaffe och bulle från kl 09.30 och det finns som sagt också handlingar att ta del av.


Information från valberedningen

Vi som idag ingår i styrelsen valdes alla på extrastämman i november och har en mandatperiod fram till årsstämman i maj. Det innebär att valberedningen har ett större uppdrag än vanligt, då en helt ny styrelse ska väljas. Styrelsen har haft kontakt med valberedningen i syfte att bidra med stöd inför det uppdrag valberedningen har att fullfölja till årsstämman. En första förutsättning är att det finns tillräckligt med nomineringar. Följande uppmaning till er medlemmar kommer från valberedningen:

”Den 14 maj är det dags för årsstämma. Vi i valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta förslag till styrelse. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner du någon som borde vara med i styrelsen så hör av dig till Agne, Cedric eller Anette.

Det är bra om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete, men det är inget krav. Det är  engagemanget som är viktigast. Hela den nya styrelsen kommer dessutom att få en ordentlig introduktion kring både styrelsens uppdrag och styrelsearbetet. Du kan läsa mer om styrelsens uppdrag i stadgarna som finns här på hemsidan.

Välkommen att nominera dig själv eller någon du tycker vore lämplig. Nomineringen behöver vi få senast den 8 april. Vi i valberedningen är:

Agne Andersson,    tel 070 2098642, mejl:  agne1@telia.com
Cedric Hanneberg, tel 070 3516311, mejl: channeberg@hotmail.com
Anette Snejbjerg,    tel 070 6363668, mejl: anette@snejbjerg.se

Hoppas vi hörs önskar vi med varma vårvinterhälsningar!
Agne Anette och Cedric”

Styrelsen vill understryka valberedningens uppmaning, det är av stort värde att de får in nomineringar i god tid före stämman. Det innebär att fler förslag kan finnas med i valberedningens överväganden. När förslag läggs direkt på stämman blir det förslag som ställs mot valberedningen, som inte haft en möjlighet att ta ställning till dem. Styrelsens ambition är att vi ska kunna skicka ut valberedningens förslag, men också information om eventuellt övriga nominerade, i samband med att vi skickar ut övriga handlingar till årsstämman.

Varma hälsningar,
Wanja


Hej!

Jag har blivit uppmärksammad på att de stadgar som finns här på hemsidan är gamla. Nya stadgar beslutades på årsstämman den 28 maj 2018. De skiljer sig sig bara på en väsentlig punkt och det är tidpunkten för inlämnandet av motioner till stämman. I de gamla stadgarna står det att de ska vara styrelsen tillhanda innan april månads utgång, av de nya stadgarna framgår att det ska vara innan februari månads utgång. 
Med tanke på den felaktiga informationen, vill vi i styrelsen möjliggöra för medlem som har tänkt att inkomma med motion till årsstämman, att göra det trots att motionstiden formellt gått ut. Vi är tacksamma om det i så fall görs snarast.

För er som har saknat protokollet från extrastämman, kan jag informera om att det nu finns uppsatt på anslagstavlan.

Med vänlig hälsning,
WanjaInformation från styrelsen den 18 februari

Vi har idag haft ett extra styrelsemöte för att gå igenom domen som kom för en vecka sedan. Som vi skrev tidigare har de som överklagade stämmobeslutet fått rätt, vilket innebär att stämmans beslut därmed inte kan verkställas. Domstolen formulerar beslutet på följande sätt:

”Mark- och miljödomstolen finner att föreningen inte, mot vad käranden har anfört, har visat att åtgärden innebär en sådan vinst att den är motiverad ur driftssynpunkt. De kostnader som är förenade med beläggningsåtgärden väger enligt domstolen inte upp de driftsfördelar (minskade underhållskostnader) som åtgärden medför. Domstolen anser därför att beslutet att förse vägen med tankbeläggning (IMT 40 Tät) i nu aktuellt fall skulle innebära en sådan standardhöjning av vägen att den går utöver vad som kan tillåtas enligt 18 § SFL. Klandertalan ska därför bifallas.”

Domstolen skriver visserligen att det i vissa fall kan vara förenligt med anläggningsbeslutet att ändra vägens slitlager, men att det endast kan ske under vissa förutsättningar. Det krävs att det inträtt förhållanden som är väsentligt annorlunda än vid anläggningens bildande, t ex att trafikintensiteten ökat till följd av att antalet permanentboende ökat. Det krävs även att det går att påvisa att kostnaderna blir likvärdiga.

Styrelsen hade mot den bakgrunden att ta ställning till om domen skulle överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Då föreningen hittills inte kunnat påvisa att det skett förändringar av en sådan art som krävs för att det ska anses förenligt med anläggningsbeslutet är förutsättningarna för att få prövningstillstånd ytterst begränsade. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att inte överklaga domen.

Styrelsen kommer att till stämman den 14/5 lämna en mer utförlig rapport, vilken också kommer att gå ut med handlingarna. Om någon medlem är intresserad av att få domen i sin helhet, kan ni maila till ordföranden, wanja.lw@icloud.com, så vidarebefordrar hon den. (Det är inte förenligt med dataskyddsförordningen att lägga ut den som en bilaga här på hemsidan.)

Information från styrelsen den 14 februari 2022

Idag på alla hjärtans dag är det grått och ömsom regn och snö. En väderbild vi sett under större delen av vintern så här långt. Det har medfört att det varit isigt och halt på våra vägar, vilket inneburit att vi beställt extra sandning vid ett antal tillfällen. Vi vill i det sammanhanget tacka för den hjälp vi fått från er medlemmar att uppmärksamma oss på när halkan varit för svår. Vägansvariga i styrelsen trafikerar vägen med jämna mellanrum, men då de flesta av oss inte är boende utefter vägen är kontakten med er medlemmar viktig för oss.

Som en del av er redan känner till har Mark- och miljödomstolen nu fattat beslut med anledning av överklagan mot stämmobeslutet att belägga föreningens vägar. Beslutet fattades den 11/2 och domen innebär att klandertalan ska bifallas. Därmed kan föreningen inte fullfölja beslutet att belägga vägarna med takbeläggning, IMT 40.
Styrelsen kommer att ha ett extra styrelsemöte för att gå igenom domen och besluta om eventuella åtgärder. Vi kommer att återkomma med information inom kort.

Vad gäller datum för årsstämman har styrelsen beslutat att den ska hållas lördagen den 14 maj. Vi återkommer i god tid med handlingar och övrig information.Aktuell information från styrelsen den 17 december.

Den 20 november hölls extrastämma i Mälby Humledals samfällighetsförening. På stämman valdes en ny styrelse bestående av Wanja Lundby-Wedin, Per Rudengren och Jonas Kullgren, ledamöter samt Johanna Säfström och Fredrik Karlsson, suppleanter.

Styrelsen hade ett kort, konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman, där beslut togs om att utse Wanja Lundby-Wedin till ordförande, Per Rudengren till sekreterare och Jonas Kullgren till kassör.

På styrelsemötet den 13 december beslutades att utse Jonas och Per till vägansvariga. Det beslutades även att använda det redan ingångna avtalet som finns med Maskinringen för framför allt vinterväghållningen. För övrigt vägunderhåll kommer vi att söka kontakt med lokala entreprenörer som är delägare i föreningen. Medlemmar som har synpunkter kring väghållningen kan kontakta de vägansvariga direkt via mail eller telefon. Kontaktuppgifter finns nedan.

Vad gäller överklagan till Mark- och miljödomstolen har vi fullföljt det svaromål som påbörjats av den tidigare styrelsen. Även om vi förhåller oss neutrala i frågan om beläggning av vägen, har vi att förhålla oss till föreningsstämmans beslut. Det innebär att vi i svaromålet motsätter oss överklagan, att vi anser att beslutet om beläggning inte står i strid med föreningens ändamål enligt stadgar och anläggningsbeslut. Genom att vi går in med svaromålet kommer frågan att prövas av domstolen. Vi gör bedömningen att frågan om beläggningen av vägen nu lämpligen måste avgöras i sak av domstolen.

Styrelsen har i dagsläget ingen information om när frågan kan komma att avgöras. Men oavsett resultat kommer det att vara ett antal frågor att hantera på den ordinarie årsstämman, vilket innebär att något större arbete inte kommer påbörjas innan dess.

Vi är valda fram till årsstämman och vi ska göra vårt bästa för att tillse att föreningens vägnät hålls i bästa skick. Om ni som medlemmar har synpunkter på vårt arbete eller har idéer om sådant som kan behöva utvecklas får ni inte tveka att höra av er till någon av oss.

Kontaktuppgifter till styrelsens ordinarie ledamöter:

wanja.lw@icloud.com,  070 220 25 51

per@vikmellosa.se,       070 674 91 71

kullgren@telia.com,      070 730 55 90

Vi önskar alla medlemmar i Mälby Humledals samfällighetsförening

             En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar,

StyrelsenLänstyrelsen utlyser extra föreningstämma 20 november
Angående begäran om extrastämma (se nedan) har nu Länsstyrelsen Sörmland meddelat beslut att, med stöd av 47§ lagen (1973.1150) om förvaltning av samfälligheter, utlysa extra föreningsstämma. 
Länsstyrelsen bedömer att samtliga formella förutsättningar för att utlysa extra föreningstämma i Mälby-Humledals samfällighetsförening föreligger. Begäran ska därför beviljas.” 
Den extra föreningsstämman kommer hållas lördagen 20 november kl 9 i Mellösagården.
Information om fullmakt (och fullmakt för utskrift), röstning, kallelse och dagordning kan du hitta här.Begäran om extrastämma
Styrelsen har av 26 andelsägare mottagit en begäran om att styrelsen ska utlysa en extrastämma där följande ärenden ska behandlas:
1. Avsättning av nuvarande styrelse, ledamöter och suppleanter
2. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter för tiden fram till nästa ordinera stämma

Angående begäran om extrastämma står i föreningens stadgar 12§: I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL (Lag om förvaltning av samfälligheter)I SFL 47 § står följande:  Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem

Styrelsen har, i rösttal 3-2, tagit beslut om att inte kalla till extrastämma. Därmed går begäran tillbaka till medlemmar att kontakta länstyrelsen för att utlysa extrastämma.Beslutet om beläggning 22 augusti överklagat hos domstol
En grupp medlemmar har ansökt hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att beslutet vid extrastämman den 22 augusti 2021 om beläggning av Humledalsvägen ska upphävas. Gruppen företräds vid domstolen av Björn Mothander.

Styrelsen har nu anlitat advokat Håkan Weberyd vid Optimus advokatbyrå, för att föra föreningens talan och har tid fram till 24 oktober att svara på stämningen.

Föreningen har så länge fått svar att Mark-och miljödomstolen bedömer att det föreligger skäl för att förordna att beslutet om att ge styrelsen i uppdrag att genomföra beläggning av vägarna inom Mellösa-Mälby ga:1 tillsvidare inte får verkställas. Mark-och miljödomstolen har därmed bifallit kärandenas begäran om inhibition av nu angivna beslut.Protokoll från extra- och årsstämma 22 augusti 2021
Protokollen från extrastämman och den ordinarie stämman den 22 augusti 2021 blev klara 13 sep. De sitter på anslagstavlan och kan erhållas via info@malbyhumledal.se.

Resultatet från omröstningen vid extrastämma 22 augusti 2021:
Omröstning gjordes utifrån andelsägarnas andelstal genom valsedel med formuleringar kring betydelse av ja respektive nej. Vid en kontrollräkning efter stämman har en röstsedel ogiltigförklarats. Resultatet av omröstningen blev 41,9 andelar ja och 40,9 andelar nej.

Extrastämman har därmed gett styrelsen uppdrag enligt valsedelns ja-alternativet, vilket lyder:
Styrelsen ges uppdraget att genomföra projektet under 2022. Styrelsen ges mandat att utföra projektet enligt beskrivning i “utredning: Vägbeläggning Mälby-Humledalsvägen, Mellösa 2021”. Styrelsen har dock rättigheter att göra rimliga avvikelser om så anses nödvändigt. Kostnaden för den totala investeringen får inte överskrida mer än 10%. Beläggning kan endast ske om beröra myndigheter lämnar godkännande.