Kommande projekt.

Översyn andelstal

Publicerad: 2019-10-17

Vår kassör Elisabet har lagt ned ett stort arbete på att sätta sig in i regelverk och rutiner för ändring av andelstalen och följa upp de ändringar som skett efter 2003 års förrättning. Styrelsen har rätt att göra vissa ändringar av andelstalen inom det regelverk som Lantmäteriet fastställde i samband med 2003 års förrättning. Dessa justerade andelstal får dock inte tillämpas innan de har anmälts till och godkänts och registrerats av Lantmäteriet. Det har genom åren gjorts ändringar som inte anmälts till Lantmäteriet. Det finns också några exempel på andelsägare som nekats justering trots att laglig grund förelegat. Slutligen har ett rent fel justerats.

 

På senaste styrelsemötet redovisade Elisabet samtliga förändringar som gjorts tidigare samt några nya och dessa godkändes av styrelsen. Elisabet kommer nu att sända dessa till Lantmäteriet för godkännande och införande i samfällighetsregistret. Enligt uppgift från Lantmäteriet tar det ca 4-5 månader att få ändringarna registrerade. Vi återkommer när ärendet är hanterat på Lantmäteriet.

 

Kostnad: Registreringsavgifter på ca 5 300 kr totalt.

Översyn hastigheter

Publicerad: 2019-07-09

Styrelsen har tagit beslut om att arbeta för sänkta hastigheter på samfällighetens vägar. Ordförande kommer att göra en ansökan hos Länsstyrelsen om reduktion av hastigheten till 40 km/h. En arbetsgrupp har också bildats för att se över eventuella punktåtgärder där problemen är extra stora.

 

Klara projekt.

 

Utfart från Änglunda

Klart: 2020-06-03

Av säkerhetsskäl har vi förbättrat sikten i korsningen där Änglundavägen ansluter till Humledalsvägen.

Bild>>

Bearbetning av vägområde

Klart: 2020-06-02

På Sträckan från Örhammarstrand till Fredriksberg har vi bearbetat slänter och dikessidor, mängder med sten har avlägsnats från vägområdet och marken har i vissa fal jämnats till. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för en effektiv vägslåtter. När marken är stenig och väldigt ojämn kommer aggregatet inte åt med följden att mer sly blir kvar. Åtgärden kommer att utvärderas och eventuellt kan fler sträckor bli aktuella att bearbeta.

Bild>>

Byte av livbojar

Klart: 2020-05-25

Livbojarna på badplatsen har byts ut då de är gamla. Fyra nya har sats upp längs örhammarens strand.

Kostnad: 0 kr

Bild>>

Granbarkborre

Klart: 2020-05-21

I vårt område finns många mindre områden med angripna träd. Det är av stor vikt att vi alla så snabbt som möjligt tar ned dessa träd och forslar ut dom ur skogen. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida. Erland, Börje och Jackie har hjälpt en fastighetsägare på vägen ut mot Hjälmskyl och tagit ned ett 30-tal angripna träd.

Bild >>

Info om granbarkborre Skogsstyrelsen >>

Manuell röjning av vägens sidor

Klart: 2020-05-10

Erland, Börje och Jackie har nu gjort ett 40-tal arbetsdagar. Vi har arbetat med att röja vägens sidor från träd, sly mm som kedjeröjaren inte kommer åt. Som ni kan se på nedan länkar har vi tagit hand om en hel del skräp och annat som inte ska finnas längs vägen. Vi uppmanar nu alla att hjälpas åt att hålla rent och snyggt längs vägen.

Kostnad: 0 kr

Bild skräp 1 >>

Bild skräp 2 >>

Hyvling och dammbindning

Klart: 2020-05-05

Nu är vägen hyvlad och saltad/dammbunden. Vi hoppas att effekten sitter i ett tag.

Fartgupp utplacerade

Klart: 2020-04-27

Nu är fartgupp utplacerade. Blomlådorna vid Fredriksberg kommer ut kort efter hyvling och saltning som är bokat till den 5 maj.

Parkering vid badplatsen nu iordningställd

Klart: 2020-04-14

Nu är parkeringen vid badplatsen justerad höjdmässigt och tillsnyggad.

Se bild >>

Vägvisaren till Östtorp

Klart: 2020-04-13

De gamla benen till vägvisaren mot östtorp var böjda efter en påkörning. Nu är dessa ersatta med ett nytt ben. 

Se bild >>

Lagning av potthåll

Klart: 2020-04-12

Hela vägnätet har sets över och vi har "lagat" potthål samt fyllt på med material efter ytterligare sättningar pga höstens trumbyten.  

Se bild >>

Sidomarkering farthinder Högtorp

Klart: 2020-04-12

Vid besiktning som genomfördes av Trafikverket 2016 påpekades att det saknas sidomarkeringar vid farthindret som är placerat vid Högtorp. Vi har nu monterat dessa reflexskyltar.

Se bild >>

Badplatsen iordningställd

Klart: 2020-04-03

I samband med att kommunen hjälpte oss att få mer sol på badplatsen blev det mycket ris liggandes över stora delar av området. Detta är nu bortstädat. Tack till Nettan, Britt, Agne, Björn, Erland och Börje för många dagar av hårt arbete. Extra tack till Börje och Nettan som skänkt blomkrukor mm.

Se bild 1 >>

Se bild 2 >>

Se bild 3 >>

Ansökan om flytt av vägvisarskylt vid utfart på Hälleforsnäsvägen

Klart: 2020-03-11

Eftersom sikten störs av vägvisarskylten "6 Humledal" har vi ansökt om flytt av denna hos Trafikverket. Under februari gjorde de platsbesök. Tyvärr gör Trafikverket inte bedömningen att sikten är skymd, så de kommer inte att flytta den. Vi får inte själva flytta på denna skylt.

Se bild som visar hur Skylt skymmer sikt>>

Kostnad: 0 kr

Tre större träd blåste omkull över vägen

Klart: 2020-02-22

I helgen fick vi rycka ut vid flera tillfällen då träd blåst ned över vägen..

Film>>

Kostnad: 0 kr

Soligare badplats

Klart: 2020-01-16

Flens kommun har nu fällt träd vid badplatsen så att vi kan få lite sol på oss till sommaren.

Kostnad: 0 kr

Efterarbeten dikning

Klart: 2020-01-14

Efter trumbyten har det blivit sättningar i vägen. Vi har justerat med nytt material. Vi räknar med att ytterligare sättningar kommer att ske.Vi har också lagat potthål över hela vägnätet. Följden är en relativt slät och fin väg. Föreningen har köpt in två lass med material som ligger i närheten av sjön Klevhammaren.

Kostnad: ca 5000 kr

Ny trumma i Humledal

Klart: 2019-12-23

Ytterligare en trumma behövdes för att leda undan vattnet i Humledal nära bäcken mellan Lilla Klevhammarsjön och Örhammaren.

Bild>>

Kostnad: 0 kr

Problem med vattenavrinning över fastigheter har åtgärdats

Klart: 2019-12-20

På flera ställen har diken som går över fastigheter och som leder bort vatten från vägen rensats.

Bild>>

Kostnad: 0 kr

Spolning av trummor

Klart: 2019-11-25

Erland och Börje tillsammans med brandkåren har spolat rent trummor i vägnätet. Inte alltid så trevligt att spola trummor. Se bild.

Bild>>

Kostnad: 5 000 kr

Vägnätets diken

Klart: 2019-11-11

Vägnätets diken var i stort behov av rengrävning. En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten är bra, men i vägen hör det inte hemma. Vatten kan försämra bärigheten, orsaka halka, tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från vägytan utan att det tränger ner i vägkroppen. Här kommer dikenas viktiga betydelse in. Ett stort antal trummor har också bytts ut. Kostnad redovisas senare.

Upphandling av vinterväghållning

Klart: 2019-11-07

Styrelsen har beslutat att samtliga tjänster för väghållning som köps in av föreningen ska upphandlas och att anbud ska tas in från flera leverantörer. En arbetsgrupp bildades för att handla upp vinterväghållning. 11 entreprenörer tillfrågades, tyvärr var det bara Maskinringen som kom in med anbud. Uppdraget har därför lämnats till Maskinringen.

Bortforsling av bilvrak

Klart: 2019-11-05

Två stycken bilvrak fanns i skogen i nära anslutning till vägen. Tack till fastighetsägaren som nu tagit bort bilarna. Det är viktigt för trivseln i området och för miljön att skrot och avfall inte ligger i naturen.

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Arbetsdag på Östtorp

Klart: 2019-10-12

Idag har de boende på Östtorp haft en arbetsdag. Vi har varit där och hjälpt till med att såga av grenar som stuckit ut över vägen.

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Ledningsanvisning inför dikning

Klart: 2019-10-02

Ni som åkt på vägen nyligen har kanske sett att det kommit upp markeringar i olika färger. Dessa är till för att visa grävmaskinisten som ska utföra dikning och byte av trummor vart el-, tele- och fiberledningar finns. Dikning påbörjas inom någon vecka. Vi vill redan nu upplysa om att detta projekt kan leda till avgrävning av fiberledningarna då dessa dels ligger grunt samt inte kan pekas ut exakt. Vi kommer förebyggande att kontakta Optcom för att möjliggöra snabb reparation om olyckan är framme. 

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Bild>>

Inventering och besiktning av trummor

Klart: 2019-09-28

Idag den 29 sept har vi inventerat och besiktigat tvär- och längsgående trummor i hela vägsystemet. Generellt ser det mycket bra ut. De tvärgående trummorna är 48 till antal, 6 behöver bytas, 11 är osäkra. Bedömning av de osäkra görs i samband med dikningen.
Kostnad för samfälligheten: 0 kr
 

Farthinder på vägen mot Norrkärr

Klart: 2019-09-27

Nu är farthinder inkl skyltar på plats vid Davidsnäs 1:26. Fastighetsägaren betalar 20% av materialkostnaden. Kostnad för installation uppstår ej då detta görs av föreningen. Tack till Börje för hjälpen!

Kostnad för samfälligheten: 3744 kr

Bild>>

Farthinder på vägen mot Östtorp

Klart: 2019-09-27

Nu är farthinder inkl skyltar på plats vid Östtorp 1:47. Fastighetsägaren betalar 20% av materialkostnaden. Kostnad för installation uppstår ej då detta görs av föreningen. Tack till Börje för hjälpen!

Kostnad för samfälligheten: 8662 kr

Bild>>

Grannsamverkan

Klart: 2019-09-17

Nu är vi igång med grannsamverkan. Du som har brevlåda längs våra vägar har fått information och dekaler. Skyltar är uppsatta längs vägen. Kontaktvägar med polisen är upprättade.  Du som vill ha skylt på din fastighet kan kontakta Roger Melin. Vi kan nu löpande hålla varandra uppdaterade om misstänkta händelser via en SMS-grupp. Anmäl ditt mobilnr nu>> Mer info här>>

Stort tack till Roger som tagit initiativet och drivit frågan.

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Första debitering för tillfällig belastning av vägen.

Klart: 2019-09-12

Vår kassör Elisabet meddelar att det nya regelverket för "tillfälliga högre belastningar av vägen" nu är på plats och för fösta gången tillämpats. Avtal har skrivits rörande byggprojekt på Davidsnäs 3:1 (Arlbring). En depositionsavgift om 10 389 kr har debiterats för 2019. Om den verkliga transportvolymen avviker justeras beloppet vid årets slut.  Fastigheten kommer att debiteras så länge byggprojektet pågår, i det här fallet även under 2020.

Läs regelverket här>>

Säkerhetsarbete - sikt vid utfart på Hälleforsnäsvägen.

Klart: 2019-08-11

Vi arbetar med många olika initiativ för att öka säkerheten. Ett av dessa är att förbättra sikten. I helgen gjordes en något större röjning av sly vid utfarten på Hälleforsnäsvägen. Viktigt att se men också att synas. Se bilderna nedan.

Se bild 1 >>

Se bild 2 >>

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Vykort från Humledalsvägen.

Klart: 2019-08-05

Nu kan du beställa våra vykort med fina bilder från Humledalsvägen med omnejd. Storlek A6. Självkostnadspriset är 1 kr styck plus ev porto (9kr) om du vill att vykorten ska skickas med post. Tryckkostnaden har inte belastat vägsamfälligheten. Tack till Stina och Börje för denna trevliga idé!

Till beställningen >>

Se bild >>

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Vindfällen Davidsnäs 1:20.

Klart: 2019-08-03

Börje och Jackie tog ned 4 vindfällen som under en tid riskerat att falla ned över vägen mot Davidsnäs gård och Norrkärr. Samtidigt fälldes en handfull torra och dåliga träd som också riskerade att falla över vägen. Egentligen ligger ansvaret på fastighetsägaren att undanröja en sådan här fara, men vi hoppas att de blev nöjda med hjälpen.

Se bild >>

Kostnad för samfälligheten: 0 kr

Anslagstavla.

Klart: 2019-08-03

Ca 450m in på Humledalsvägen, på höger sida har vi nu fått vår efterlängtade anslagstavla. Syftet är att samfällighetens medlemmar ska kunna få viktig information. Stort tack till Lars Gillberg för Sveriges kanske vackraste anslagstavla!

Se bild uppbyggnad>>

Se bild stenbeläggning>>

Se bild dekoration>>

Se bild slutresultat>>

Kostnad: 0 kr (materialet har skänkts av Lars o Jackie)

Flyttanmälan till samfällighetsföreningen direkt här på hemsidan.

Klart: 2019-07-28

I vår strävan att göra det enklare för våra medlemmar både när man flyttar hit och när an flyttar härifrån har vi skapat ett formulär som man ska fylla i för att meddela styrelsen de aktuella ägarförändringarna.
Till formuläret>>

Kostnad: 0 kr

Insamling av e-postadresser.

Klart: 2019-07-23

I vår strävan att öka servicen till våra medlemmar samt spara pengar i föreningen har vi nu skapat ett e-post-register. Längst ned på samtliga sidor på denna hemsida finns möjlighet att sända sin e-postadress ihop med fastighetsbeteckning och om man så önskar ange att man vill få fakturan via e-post. Hittills har vi fått in ca 40 adresser! Anmäl din adress här>>

Kostnad: 0 kr

Röjning av vägens sidor med kedjeröjare.

Klart: 2019-07-22

Per-Olov Larsson har nu gjort den årliga röjningen av sidor och diken med kedjeröjare.

Kostnad: 17 187 kr

Se bild>>

Välkomstbrev.

Klart: 2019-07-16

Nu har vi med Stina Näslunds fina hjälp fått klart välkomstbrevet för nyinflyttade. Välkomstbrevet kommer att läggas i brevlådan hos den som flyttar in. Textsidan skrivs ut varje gång behov uppstår, på så sätt kan denna sida uppdateras vid behov.

Se välkomstbrevet här

Kostnad för tryck: 1355 kr (kommer att räcka i minst 10 år)

Fakturering av årsavgifter 2019.

Klart: 2019-07-16

Årets fakturering av avgifter har nu genomförts. Nytt för i år är att våra medlemmar erbjuds möjligheten att registrera sin e-postadress för att ta emot fakturan elektroniskt. Har du inte anmält din adress ännu, gör det här>>

Skötsel vägskyltar.

Klart: 2019-07-15

Rengöring, underhåll, riktning och i några få fall byte av vägskyltar har nu genomförts enligt nedan. Stort tack till Börje för hjälpen.

 1. Vägvisning Östtorp: riktning och tvätt. Här behövs nya fundament och stolpar

 2. Lekande barn Östtorp: riktning och tvätt. Här behövs nytt fundament

 3. Vägvisning Norrkärr: tvätt

 4. Vägvisning Hjälmskyl: tvätt, borttagning av gammalt avbärarräcke

 5. Högtorp varning för ridande 2 st: Byte av skylt, tvätt, riktning

 6. Högtorp Max 30 km/h: riktning

 7. Lämna företräde: Byte av skylt, tvätt och riktning

 8. STOP: Tvätt

 9. Humledal vägvisning: riktning och tvätt

Kostnad: 1958 kr

Bild 1 (montering)

Bild 2 (riktning)

Bild 3 (före/efter)

Indrivning av obetalda avgifter.

Klart: 2019-07-15

Styrelsen har fattat beslut om att tillämpa strikta regler för indrivning av avgifter som ej betalas i tid. Följande kommer att tillämpas:

 • Förfallodatum: 30 dagar efter fakturadatum

 • Påminnelse med påminnelseavgift och ränta: 10 dagar efter förfallodatum

 • Överlämning av ärende till kronofogde eller inkasso.

En andelsägare har inte betalt avgift för 2018. Andelsägaren har fått brev och påminnelse från kassören med besked om att ärendet skyndsamt kommer lämnas till kronofogde eller inkasso. (Tillägg 15 juli: Samtliga avgifter är nu betalda.)

Nyhetsbrev.

Klart: 2019-07-10

Styrelsen beslutade att ett nyhetsbrev tas fram av ordförande. Arbete och material bekostas av ordförande. Nyhetsbrevet bifogas med årets faktura.

Kostnad: 0 kr

Hemsida.

Klart: 2019-07-08

Styrelsen har beslutat att samfälligheten ska använda sig av en hemsida för att sprida viktig information och skapa en större öppenhet i samfälligheten. Information kommer att publiceras löpande. Innehållet styrs av styrelsen. Arbete med publicering och uppbyggnad utförs av ordförande. Även drift och domännamn bekostas av ordförande, allt för att hålla ned våra kostnader.

Adress: malbyhumledal.se

Kostnad: 0 kr

Badplats uppfräschning 2019.

Klart: 2019-07-06

Tack till er som deltog på städdagen på badplatsen. Gräs klipptes, sly och buskar rensades bort och det krattades. Resultatet blev mycket fint! Dagen avslutades med grillning.

Kostnad: 0 kr

Se bild >>

Farthinder Fredriksberg.

Klart: 2019-07-03

Styrelsen hoppas nu att tre stycken blomlådor samt skyltar ska få ned hastigheten i backen vid Fredriksberg. Kostnaden för samfällighetsföreningen har hållits till ett minimum. Allt arbete har gjorts på ideell basis, material blomlådor har kostat (X) kr, Skyltmaterial (X) kr, blommor och jord bekostas av Cedric med fam, skötsel utföres av Cedric med fam, de kommer dessutom att betala 20% av materialkostnaden ovan. Tack till Cedric, Thomas, Börje och Jackie som alla lagt ner tid på detta projekt. 

Kostnad: Redovisas inom kort.

Bild 1 >>

Bild 2 >>

Reduktion av kostnader för styrelsens arbete.

Klart: 2019-06-17

Samtliga medlemmar i styrelsen kommer för 2019 att avstå sina grundarvoden om 400kr. Kassören Elisabet kommer att utföra sitt arbete på ideell basis likaså ordförande och sekreterare. På årsmötet diskuterades även ersättning för telefon och bil till ordförande. Ordförande kommer att avstå även dessa arvoden.

Besparing: ca 14 000 kr

Logotyp.

Klart: 2019-06-17

Samfälligheten har nu fått en logotyp. Logotypen ger samfälligheten ett proffsigt intryck vid kommunikation med våra medlemmar, myndigheter och leverantörer. Tack till Jackie och Stina som jobbat med framtagandet av logotypen.

Kostnad: 0 kr

Se logotyp >>

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.