Stadgar Örhammarens Fiskevårdsförening.

§1

Föreningen omfattar sjön Örhammaren i Mellösa socken, Flens Kommun.

 

§2

Föreningens ändamål att genom sammanslutning av medlemmar:,markägare, fiskerättsägare, fiskerättsarrendatorer och fiskare. Endast markägare och fiskerättsägare har rösträtt.
Föreningen ska i angivna område åstadkomma ett rationellt fiske och en rationell fiskevård. För att nå detta mål vill föreningen i främsta rummet arbeta för;

a) Tillsyn och åtgärder mot olagligt fiske samt uppammande av lagligt fiske genom upplysningsverksamhet, försäljning av fiskekort etc;

 

b) Fiskodling och implantering, skydd för lekfisk och ungfisk samt andra fiskevårdsåtgärder;

 

c) Höjande av medlemmarnas intresse för och insikter i fisket och dess utförande, anskaffande av fiskelitteratur för cirkulation samt i övrigt tillvaratagande av medlemmarnas intressen;

 

d) Införandet av lämpliga stadgebestämmelser;


§3

1. Medlem i föreningen är varje under §1 i nämnda vatten fiskeberättigad person eller strandägare som till föreningen erlägger de avgifter, vars storlek årsmötet bestämmer;

 

2. Rätt till fiske kan, efter styrelsens medgivande, erhållas även av i nämnda vatten ej fiskeberättigad person, mot lösande av fiskekort, som utlämnas av styrelsen och berättigar innehavaren till fiske i enlighet med på kortet angivna bestämmelser. KRÄFTFISKE ENDAST PÅ EGET  ELLER ARRENDERAT VATTEN.FISKE MED NÄT FÅR ENDAST SKE PÅ EGET ELLER ARRENDERAT VATTEN.NÄT SKA VARA MÄRKT MED NAMN OCH FASTIGHET I BÅDA ÄNDAR.

 

3. Medlems- och annat fiskekort skall vid fiske alltid medföras, och vid anmodan uppvisas. 

 

4. Medlem är skyldig att för styrelsen eller för vederbörande tillsyningsman anmäla överträdelse av stadgarna.

§4

Föreningens angelägenheter handhavs av en förening vald styrelse, med säte i Mellösa

 

a) Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter och väljes för en tid av två år och avgår växelvis två och tre  vartannat år. Suppleanterna utses årligen.  

 

b) Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sistnämnda båda befattningar kan förenas;

 

c) Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie årsmöte och i övrig när ordföranden så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande.

 

d) Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet;

 

e) Styrelsen åligger: att vid de allmänna sammanträdena till föreningens prövande och antagande förbereda och framlägga förslag till för fiskets befrämjande nödvändiga åtgärder; att verkställa av föreningen fattade beslut; att föra förteckning över föreningens ledamöter; att ansvara för föreningens tillhörigheter; att till de allmänna sammanträdena utfärda kallelse; att föra protokoll såväl vid föreningens årsmöte, som vid styrelsens sammanträden; att sammanställa inkomna statistiska uppgifter; att varje räkenskapsår upprätta och till föreningen avlämna förvaltnings-redogörelse samt i övrigt på alla sätt verka för föreningens ändamål.


§5

Föreningens årsmöte, årligen före den ¼ på tid och lokal, som bestäms av styrelsen. Extra årsmöte skall efter beslut av föreningen eller styrelsen hållas när omständigheterna så påkallar. Kallelse till årsmöte kunggöres på lämpligt sätt, senast fjorton dagar före årsmötesdagen, och skall om möjligt vid kallelsen, föranmälas alla de ärenden, som ska förekomma på årsmötet.

a) Val av styrelse med suppleanter, två revisorer med en suppleant samt justeringsmän; styrelsens årsberättelse; revisorernas berättelse; av styrelsen gjorda framställningar eller i övrigt för behandling framlagda frågor; frågor som av föreningens medlemmar väckts till årsmötet.

 

b) Vill medlem i föreningen bringa någon fråga under överläggning vid årsmötet, bör hen  inlämna skriftlig anmälan till styrelsen minst tre veckor före årsmötet.

 

c) Vid alla sammanträden har närvarande medlemmar med markägare och fiskerättsinnehavare lika rösträtt. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt, dock ej för mer än en medlem. Alla val skall ske öppet, där föreningen ej annorlunda beslutar. Omröstning över andra ärenden verkställes även öppet, därest ej sluten omröstning av någon medlem begärs. Alla beslut avgörs genom enkel majoritet, där vid lika röstetal, ordföranden har utslagsröst.

§6

Föreningens räkenskaper och förvaltning även som verksamheten i övrigt granskas årligen genom av föreningen vid ordinarie årsmöte utsedda revisorer. Över verkställd granskning av föreningens räkenskaper ska revisorerna uppsätta och till föreningens ordförande senast den 15/3 överlämna berättelse, däri meddelas huruvida ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes. Räkenskapsavslutningen skall ske för kalenderår, och skall kassaförvaltaren senast den 1/3 ha för revisorerna framlagt fullständigt bokslut över förseningens ställning vid räkenskapsårets slut.

§7

1. Styrelsen tillsätter lämpligt antal fiskeritillsyningsmän, med varsitt bevakningsområde och utverkar för dessa tillsyningsmän förordnade av länsstyrelsen, varigenom de erhåller det skydd, som enligt lag tillkommer tjänsteman.

 

2. Förutom tillsyn över gällande fiskestadgars efterlevnad samt förhindrandet eller beivrandet av tjuvfiske, åligger fiskeritillsyningsmännen att fullgöra de uppgifter beträffande fiskevård och fiskeodling m.m .., som styrelsen anvisar dem.


§8

Utträde ur föreningen kan av medlem erhållas, om han  till styrelsen ingiver ansökan med angivandet av orsaken till utträdet. Medlem, som bevisligen motarbetar föreningens syften, kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

§9

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall, för att bli giltigt, vara fattat på tvenne på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie. Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara gällande, vara fattat på tvenne på varandra följande ordinarie sammanträden, och vid det senare biträdas av minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

Föreningens tillgångar ska vid upplösning av föreningen överlämnas till Länstyrelsen i Södermanlands län , att användas till fiskets befrämjande i de vattendrag, föreningen omfattar.

Mellösa 2019

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.