Till alla andelsägare i Mälby-Humledal samfällighetsförening

KALLELSE till EXTRASTÄMMA  enligt länsstyrelsens beslut 407-7242-2021

Tid: Lördag 20 nov 2021, kl.  9.00
Plats: Mellösagården

Ärende:
Härmed kallas du som andelsägare till extrastämma med anledning av att minst 1/5 av medlemmar begärt extra stämma för att behandla ärendet att avsätta nuvarande styrelse och att välja en ny styrelse.

Dagordning   enligt länsstyrelsens beslut

1 .  Mötet öppnas
2.   Prövning att mötet kallats enligt stadgar
3.   Fastställande av röstlängd
4.   Val av ordförande för extrastämman
5.   Val av sekreterare
6.   Val av justerare, tillika rösträknare
7.   Framställan av begäran från medlemmar
      – avsättning av nuvarande styrelse ledamöter och suppleanter
     – Val av nya styrelseledamöte och suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie stämma
8.   Ersättning till ledamöter och suppleanter.
9.   Övriga frågor.
10. Mötet avslutas

Fullmakt:
Andelsägare som inte kan närvara har rätt att låta sig företrädas av annan andelsägare genom att fylla i och skicka med nedanstående fullmaktsblankett.

Ombud

  • Medlems rösträtt kan utövas genom ombud
  • Ett ombud får endast företräda en medlem
  • Ombudet ska ha skriftlig fullmakt, där det anges vem som är ombud och vilket föreningsmöte som fullmakten avser. Fullmakten ska vara undertecknad (se ”Fullmakt för utskrift”, denna måste dock inte användas utan fullmakten kan skrivas på annat papper)
  • Om t.ex. makar tillsammans äger en fastighet (båda har lagfart) ska fullmakt finnas för att den ena parten ska kunna företräda den andra, om inte båda är närvarande vid mötet
  • Ombudsspärren gäller inte för fullmakter som avser samägarkretsar, i dessa fall kan en medlem vara ombud för flera samägare (t.ex. barn eller syskon)
  • Ett ombud kan förutom att företräda andra medlemmar av sin egen samägarkrets också vara ombud för annan medlem

Röstning

  • Närvarande medlemmar har en röst
  • Personer som samäger en fastighet (t.ex. makar, barn eller syskon) har tillsammans en röst. Detta innebär att de måste komma överens om hur de ska rösta. Om de inte kan enas faller deras röst.
  • Om samma person ingår i en eller flera samägargrupper har han/hon utöver detta också rösträtt för sin egen fastighet.

Fullmakt för utskrift