Skötsel av vägområde.

Vägområdet är det område som behövs för vägens användning, drift och underhåll. Förutom körbanan ingår dikenas slänter eller slänt om vägen går på bank. Samfällighetsföreningen ansvarar för årlig röjning av sly med sk kedjeröjare, längs vägens kanter.

 

Du som markägare har ansvar att ta bort eller beskära träd enligt nedan. Ansvaret gäller även röjning till fri höjd, minst 4,6 meter över vägen inom vägområdets fulla bredd. Alltså även utanför vägen över dikena. Bussar och lastbilar behöver krängningsutrymme och fordonet kan gunga i sidled till exempel vid möte. Uppstår skador pga vegetation eller träd kan det bli kostsamt.

På raksträckor är zonen 2 m och i kurvor 4 m. Utökningen till 4 m gäller dock inte tomtmark.

Förhindra inte skötsel av vägen

Sätt inte staket så att det förhindrar busk- och snöröjning. Ris, timmer och avfall får inte läggas inom vägområdet. Det får inte förekomma rör, elledningar eller andra installationer som försvårar buskröjning inom vägområdet, dessa ska grävas ned 60 cm. Tillstånd ska ges av styrelsen. Planerar du att anlägga en ny utfart så måste kontakt tas med styrelsen så att vi gemensamt kan hitta former för hur busk- och snöröjning ska ske.

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.