Tillfälliga större belastningar av vägen.

A) Besiktningskrav och skyldighet att åtgärda/ersätta uppkomna skador för alla fastigheter.

Ska du avverka skog, bygga nytt, göra en större om- eller tillbyggnad eller något annat som genererar tunga transporter omfattande mer än 100 ton ska styrelsen kontaktas. I vissa fall kommer styrelsen att besiktiga vägen innan transport sker. Skulle skador uppstå måste du bekosta reparation av vägen på fackmannamässigt vis inom 2 veckor. Om så ej sker kommer styrelsen att ombesörja reparation och debitera kostnaden för detta.

B) Skyldighet att erlägga extra avgift om en fastighet tillfälligt ökar belastningen på vägen och detta inte ryms inom beräkningen av andelstalet.

Förutom att bekosta direkta skador (enligt punkt A ovan) ska en fastighetsägare som t ex bygger en ny byggnad, väg eller genomför annat stort projekt som omfattar transporter på mer än 300 ton under ett år, informera styrelsen. En avgift kommer att debiteras baserat på transporternas omfattning oavsett om synlig skada uppstår eller inte. Den extra avgiften utgår endast i de fall belastningen inte täcks i beräkningen av andelstalet för fastigheten. Avgiften tillämpas t ex inte när en fastighet avverkar stora mängder skog och andelstalet innehåller skogstransporter.

 

Samfällighetsföreningen har stöd i lagstiftningen för detta förfarande. AL §48a Om en fastighet tillfälligt använder vägen ”väsentligt mer” än vad som ingår i andelstalet är man skyldig att till föreningen lämna ”skälig ersättning” för de kostnader som uppkommer pga den ökade användningen.

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.