Andelstal.

Beräkningen av andelstal för resp fastighet fastställs av Lantmäteriet enligt tonkilometermetoden. Den innebär att för varje fastighet görs en beräkning av den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år. Detta värde multipliceras med vägsträckan i km som används för resor till och från fastigheten på vår väg. Man får då fram tonkilometer per år för varje fastighet och
andelstalet sätts utifrån detta.


För de vanligaste fastighetstyperna som bostäder, permanentboende och fritidsboende, använder Lantmäteriet schablonvärden. I andra fall har man gjort detaljerade beräkningar.


Permanentboende ger 1 800 ton per år medan fritidsboende beräknas på halva året och ger 900 ton. För skogs-, betes-, åker- och jordbrukstransporter beräknas andelstalet utifrån det antal hektar som fastigheten har. Det är dock skillnad mellan jordbruk med mjölkdjur och sådana som är utan mjölkdjur. Grisuppfödning, ridning och badplats har fastställda antal ton.

 

I samband med förrättningen som skedde 2003 begärde och fick samfälligheten rätt för styrelsen att göra vissa förändringar av andelstalen. Styrelsen kan ändra från fritidsboende till permanentboende eller tvärtom, styrelsen kan också ändra för jordbruk som börjar eller slutar med mjölkdjur och om ridverksamhet eller grisuppfödning påbörjas eller avslutas.

 

Däremot kan styrelsen inte ändra för skogstransporter, betes- och åkertransporter eller jordbruk i stort, eftersom dessa andelstal går efter ytan i hektar (ha) och sådana förändringar kan endast Lantmäteriet göra.


Observera att det ska vara fråga om varaktiga förändringar! De ändringar som styrelsen gör på detta sätt ska anmälas till Lantmäteriet och får tillämpas först efter att de godkänts och registrerats av Lantmäteriet.


Om du vill anmäla ändrad användning av din fastighet eller har några funderingar så kontakta kassören, Elisabet.

Uppdaterad 2020-07-01

Summa registrerade andelstal 97,2.

Med reservation för felskrivning. Vid differens mellan ovan och uppgift hos Lantmäteriet gäller uppgifter från Lantmäteriet.

© 2020 Mälby Humledals vägsamfällighet

Anmäl din e-postadress här!

Endast för medlemmar. Vi följer GDPR.