Aktuellt, Nyhetsbrev Dec 2020

Bästa grannar, samfällighetsföreningens medlemmar!

Vi i styrelsen vill med detta brev önska God Jul och Gott Nytt År och samtidigt passa på att uppdatera er lite kring vad som skett och pågår nu.

Styrelsen jobbar för att samfälligheten (Mellösa-Mälby GA:1) ska vara och bli så bra som möjligt i enlighet med föreningens stadgar. Vi börjar få till rutiner för styrelsemöten och löpande underhåll och arbete. Det är mycket att sätta sig in i, förstås. Allt från kontakt med representanter för olika vägarbeten, inhämtning av uppgifter, fakturering, bokföring och för- medling av information till er medlemmar genom hemsida och brev m.m.

Bland det arbete som gjorts inför vintern är exempelvis att väg-gupp och andra hinder har tagits bort till vinterförvaring och tillhörande skyltar har täckts. Potthål lagas kontinuerligt. Vi planerar en tillfällig förstärkning av räcket vid Klevhammaren, för att senare laga/göra nytt. Huvuddelen av vägen har hyvlats och ett nytt slitlager med mindre vasst grus har påförts. Här såg vi oss tvungna att prioritera vilken del av vägen som skulle förbättras just nu utifrån de ekonomiska förutsättningarna, ambitionen är förstås att hela vägsträckningen ska vara i samma skick så småningom. Vi hoppas att de problem med punkteringar vi fått rapporter om, kommer att minska i och med denna åtgärd men vi misstänker att det fortsatt under en tid kan vara förhöjd risk. Vi uppmanar därför alla att köra extra försiktigt, särskilt på de sträckor där vi ännu inte haft möjlighet att åtgärda. Grusvägar ska såklart hålla ett slitlager som inte leder till punkteringar. Humledalsvägen har vad vi förstår under många år påförts slitlager av en bergart som är mycket hård och riskerar att bli spetsig och vass vid krossning. Trafikverket har rekommenderat oss att istället använda s.k. granodiorit som är mjukare, rundare och mer skonsam för våra däck.

Vi har byggt en ny webbsida som återfinns på samma adress som den gamla, dvs. malbyhumledal.se. Där hittar ni aktuell information och svar på några av våra vanligaste frågor. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Styrelsen har påbörjat förberedelsearbetet kring beläggningsfrågan inför extrastämman i april. Vi återkommer med info och kallelse under våren.

Vi kan också med glädje meddela att samfällighetsföreningen ersätts för felaktig fibernedläggning samt för en del extrakostnader som uppstått i samband med denna. IP-Only och Gläntans Gräv har dessutom varit på plats längs vägen där fibern konstaterats ligga för grunt för att säkra att dragningarna ska ligga skyddat och säkert framöver. De har bl.a. grävt djupare och lagt skyddsrör och skyddsplattor. Det förutseende yrkandet som föregående styrelse ställde på IP-Only har därmed fått ett gott avslut.

Om du inte redan har registrerat din e-postadress, vore det mycket uppskattat om du ville ta några minuter och göra det. Det hjälper föreningen genom att dels spara på slantarna när det gäller porto, dels förenklar hanteringen av våra utskick. Skicka din e-postadress till ekonomi@malbyhumledal.se så sänder vi stor tacksamhet i retur!

Slutligen vill vi sända ett bud om sämja så här i juletid. Bästa sättet vi i styrelsen ser för oss att bidra, är att försöka fokusera vårt arbete till det som är samfällighetens stadgeenliga uppdrag, nämligen själva vägen. Vi känner till och är tacksamma för att tidigare styrelser varit mycket frikostiga med hjälp kring frågor som i många fall legat en bit utanför samfällighetens arbete, men för vår del känns besluten kring vägfrågorna som både stora nog och svåra nog. För arbete som inte direkt berör samfällighetsföreningens uppdrag (det vill säga, vägen) vill vi därför uppmuntra till att själva bilda arbetsgrupper. Det är då förstås stiligt att se till att alla med intresse blir delaktiga i beslut och arbete. Vi förstår att boendemiljön berör och att det ofta kan finnas olika åsikter, men glöm inte att andra längs med vägen också är en del av ditt närområde och har lika stor rätt till trivsel som du själv. En osjälvisk kompromiss kan ibland vara den bästa vägen framåt, liksom en öppen, konstruktiv och tillåtande dialog!

Styrelsen för Mälby-Humledals samfällighetsförening önskar er alla En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!